Afspraken met gemeente en partners

De Amsterdamse corporaties maken op diverse terreinen samenwerkingsafspraken met verschillende partijen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste afspraken.

Thuis in de wijk koersbesluit 2016-2020

Samenwerkingsafspraken gemeente en partners

Werkafspraken Thuis in de Wijk

De Tien werkafspraken voor Thuis in de wijk, zijn gemaakt door gemeente Amsterdam, woningcorporaties en zorgaanbieders. Doel is samen te zorgen dat mensen uit kwetsbare doelgroepen passend wonen met woonzorgbegeleiding op maat. Passend wonen in een reguliere woning met de benodigde zorg in de wijk vormt de basis voor deelname aan de maatschappij en goed herstel. 

 

 

Downloads

Samenwerkingsafspraken gemeente en partners

Amsterdam aardgasloos

De Amsterdamse woningcorporaties tekenden eind 2016 de City Deal 'Naar een aardgasloze stad in 2050'. De opgave is enorm. De ambitie is dat in 2020 102.000 woningen op warmtenetten zijn aangesloten. Dat gebeurt gebiedsgericht samen met alle partijen die in een gebied woningen bezitten alsmede met de energieleveranciers en beheerders van gasleidingen. Zo bekijken de partijen per deel van de stad wat de beste aanpak is en welke alternatieven het meest geschikt zijn.  De woningcorporaties doen volop mee in deze overleggen en zijn via vele wegen bezig hun woningen te verduurzamen. Bij renovatie worden woningen beter geïsoleerd en er zijn diverse projecten om zonnepanelen op daken te leggen. Randvoorwaarde is dat de ingrepen voor huurders niet leiden tot hogere kosten. 

Link naar de city deal Naar een stad zonder aardgas

Samenwerkingsafspraken gemeente en partners

Schuldhulpverlening

De Amsterdamse woningcorporaties werken al jaren samen met de gemeente en partners om problemen te voorkomen als gevolg van (huur)schulden. In november 2017 zijn de afspraken uitgebreid en vastgelegd in een nieuw convenant. Iederéén met geldproblemen krijgt een concreet aanbod voor hulp. Zodra een huurder achterloopt met de huur, wordt contact opgenomen en overlegd. Hij of zij krijgt altijd een oplossing aangeboden. Dit is niet vrijblijvend. We spreken bijvoorbeeld af dat  de huur rechtstreeks wordt ingehouden van het inkomen of de uitkering. 

Downloads

Samenwerkingsafspraken gemeente en partners

Programma Huisvesting Kwetsbare groepen

Samen met de gemeente en zorgorganisaties werken de woningcorporaties aan het passend zelfstandig huisvesten van mensen uit kwetsbare doelgroepen. Doel is dat deze groepen eind 2018 niet langer dan 3 maanden hoeven te wachten op een woning. Woningcorporaties verstrekken de woningen met voorrang, zorgorganisaties zijn verantwoordelijk voor de begeleiding. 

Meer info op de site van de gemeente Amsterdam

Samenwerkingsafspraken gemeente en partners

Koersbesluit Thuis in de wijk Amsterdam

Dit Koersbesluit schetst de kaders voor de zorg voor kwetsbare volwassenen uit de regio Amsterdam die een beroep doen op de Maatschappelijke Opvang (MO) en Beschermd Wonen (BW) of een verhoogd risico lopen op instroom. Woningcorporaties bieden mensen een passend thuis in de wijk. Zorgorganisaties zorgen voor begeleiding en participatie in de wijk. 

Downloads

Samenwerkingsafspraken gemeente en partners

Convenant Meldpunten Zorg en Woonoverlast

Het convenant beschrijft de samenwerking tussen gemeente Amsterdam, woningcorporaties, politie, hulpverlenende instanties en maatschappelijk dienstverleners gericht op zorg aan kwetsbare bewoners en (daarmee samenhangende) aanpak van woonoverlast.

Downloads

Samenwerkingsafspraken gemeente en partners

Kaderafspraken Amsterdam

De Kaderafspraken bevatten de afspraken tussen gemeente, Huurdersvereniging Amsterdam en de woningcorporaties over invloed van huurders bij renovatie en sloop/nieuwbouw van corporatiewoningen. Meer informatie in het nieuwsbericht dat werd gemaakt bij de presentatie van deze Kaderafspraken in 2015.

Downloads

Samenwerkingsafspraken gemeente en huurders 2015-2019

Samenwerkingsafspraken 2015-2019

De Samenwerkingsafspraken 2015 - 2019 zijn vastgesteld in juni 2015 en nader uitgewerkt in juni 2016. Zie ook de nieuwsberichten in juni 2015 en juni 2016. Onderstaand zijn deze documenten te downloaden, en het aangepast Convenant Splitsen en Verkoop sociale huurwoningen voor de jaren tot en met 2020.

De Samenwerkingsafspraken 2015 - 2019 

Ze vervangen de afspraken die in 2011 werden gemaakt in het document "Bouwen aan de Stad". 

Downloads

Deel deze pagina