Afspraken met gemeente en partners

De Amsterdamse corporaties maken op diverse terreinen samenwerkingsafspraken met verschillende partijen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste afspraken.

Samenwerkingsafspraken gemeente en partners

Programma Huisvesting Kwetsbare groepen

Samen met de gemeente en zorgorganisaties werken de woningcorporaties aan het passend zelfstandig huisvesten van mensen uit kwetsbare doelgroepen. Doel is dat deze groepen eind 2018 niet langer dan 3 maanden hoeven te wachten op een woning. Woningcorporaties verstrekken de woningen met voorrang, zorgorganisaties zijn verantwoordelijk voor de begeleiding. 

Meer info op de site van de gemeente Amsterdam

Samenwerkingsafspraken gemeente en partners

Koersbesluit Thuis in de wijk Amsterdam

Dit Koersbesluit schetst de kaders voor de zorg voor kwetsbare volwassenen uit de regio Amsterdam die een beroep doen op de Maatschappelijke Opvang (MO) en Beschermd Wonen (BW) of een verhoogd risico lopen op instroom. Woningcorporaties bieden mensen een passend thuis in de wijk. Zorgorganisaties zorgen voor begeleiding en participatie in de wijk. 

Downloads

Samenwerkingsafspraken gemeente en partners

Convenant Meldpunten Zorg en Woonoverlast

Het convenant beschrijft de samenwerking tussen gemeente Amsterdam, woningcorporaties, politie, hulpverlenende instanties en maatschappelijk dienstverleners gericht op zorg aan kwetsbare bewoners en (daarmee samenhangende) aanpak van woonoverlast.

Downloads

Samenwerkingsafspraken gemeente en partners

Kaderafspraken Amsterdam

De Kaderafspraken bevatten de afspraken tussen gemeente, Huurdersvereniging Amsterdam en de woningcorporaties over invloed van huurders bij renovatie en sloop/nieuwbouw van corporatiewoningen. Meer informatie in het nieuwsbericht dat werd gemaakt bij de presentatie van deze Kaderafspraken in 2015.

Downloads

Samenwerkingsafspraken gemeente en huurders 2015-2019

Samenwerkingsafspraken 2015-2019

De Samenwerkingsafspraken 2015 - 2019 zijn vastgesteld in juni 2015 en nader uitgewerkt in juni 2016. Zie ook de nieuwsberichten in juni 2015 en juni 2016. Onderstaand zijn deze documenten te downloaden, en het aangepast Convenant Splitsen en Verkoop sociale huurwoningen voor de jaren tot en met 2020.

Ze vervangen de afspraken die in 2011 werden gemaakt in het document "Bouwen aan de Stad". 

Downloads

Deel deze pagina