Samenwerking met gemeente en partners

Elke vier jaar een pakket met 'samenwerkingsafspraken'

Elke 4 jaar gaan de Amsterdamse woningcorporaties om de tafel met de gemeente en de vertegenwoordigers van hun huurders, om een pakket aan afspraken overeen te komen voor de daarop volgende vier jaar. 

Tot en met 2019 gelden nog de afspraken die gemaakt zijn in 2015.

Link naar deze afspraken > en naar het geldende convenant 2015-2020 verkoop en splitsen sociale huurwoningen >.

Nieuw akkoord 2020 - 2023

Voor de periode 2020 tot en met 2023 ligt sinds 13 november 2019 een onderhandelaarsakkoord voor een nieuw pakket aan samenwerkingsafspraken ter tafel. Het gaat onder meer over de volgende onderwerpen:

  • hoeveel nieuwe woningen gaan de corporaties bouwen,
  • hoeveel gaan zij verkopen en liberaliseren,
  • de betaalbaarheid van de huren,
  • de renovatie en verduurzaming van de woningen,
  • de toewijzing van woningen aan diverse doelgroepen,
  • het combineren van wonen en zorg, 
  • de inzet van de corporaties voor leefbaarheid in de buurten.

Link naar het complete pakket van samenwerkingsafspraken voor 2020-2023 > 

Let op: dit is een onderhandelaarsakkoord waarmee de achterbannen nog moeten instemmen.


Convenanten met partners

De Amsterdamse woningcorporaties werken heel intensief samen met de gemeente en allerlei partners in de stad. Daartoe sluiten ze gezamenlijk onder meer convenanten waarin de afspraken over en weer staan. Van tijd tot tijd worden die convenanten geĆ«valueerd en opnieuw bekrachtigd. Of er wordt samen een handboek gemaakt. Een overzicht:  

Deel deze pagina