Kwetsbare huurders en wonen met zorg

Programma huisvesting kwetsbare doelgroepen

Samen met de gemeente en zorgorganisaties werken de woningcorporaties aan het passend zelfstandig huisvesten van mensen uit kwetsbare doelgroepen. Woningcorporaties verstrekken de woningen met voorrang, zorgorganisaties zijn verantwoordelijk voor de begeleiding.

Meer informatie onder deze link >

 

 


Koersbesluit 'Maatschappelijke opvang en beschermd wonen'

Dit Koersbesluit schetst de kaders voor de zorg voor kwetsbare volwassenen uit de regio Amsterdam die een beroep doen op de Maatschappelijke Opvang (MO) en Beschermd Wonen (BW) of een verhoogd risico lopen op instroom. Woningcorporaties bieden mensen een passend thuis in de wijk. Zorgorganisaties zorgen voor begeleiding en participatie in de wijk. 

Link naar het Koersbesluit >


Werkafspraken 'Thuis in de wijk'

Samen met de gemeente Amsterdam en zorgaanbieders hebben de woningcorporaties 10 werkafspraken gemaakt om samen te zorgen dat mensen uit kwetsbare doelgroepen passend kunnen wonen met woonzorgbegeleiding op maat. Passend wonen in een reguliere woning met de benodigde zorg in de wijk vormt de basis voor (nieuwe) deelname aan de maatschappij en goed herstel. 

Voor kwetsbare Amsterdammers is een eigen woonplek met zorg op maat de basis voor (hernieuwde deelname aan de maatschappij en goed herstel. Daarom werken de gemeente Amsterdam, zorgaanbieders en woningcorporaties samen om deze groepen zelfstandig te laten wonen in de wijk. De komende jaren blijven we dat doen om te leren van de praktijk. Sinds eind 2018 gelden de afspraken voor álle Amsterdamse huishoudens die begeleiding nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen.

Link naar deze tien werkafspraken >


Convenant Meldpunten zorg en woonoverlast

Het convenant beschrijft de samenwerking tussen gemeente Amsterdam, woningcorporaties, politie, hulpverlenende instanties en maatschappelijk dienstverleners gericht op zorg aan kwetsbare bewoners en (daarmee samenhangende) aanpak van woonoverlast.

Link naar het convenant >


Aanpak ernstige woningvervuiling

Het komt helaas voor dat woningcorporaties ernstig vervuilde woningen aantreffen. Belangrijk is dat we deze zo snel mogelijk (brand)veilig en hygiënisch maken - waar mogelijk onder regie van de bewoner – en overlast voor omwonenden stoppen.

In 2019 werd een nieuwe verbeterde Amsterdamse aanpak van ernstige woningvervuiling geïntroduceerd - met meer aandacht voor preventie, vroegsignalering en nazorg - en een zo klein mogelijk risico op terugval en gedwongen opruiming. Dit betekent een intensieve samenwerking tussen gemeente Amsterdam, GGD, GGZ, zorgaanbieders, woningcorporaties, Meldpunten Zorg en Woonoverlast, brandweer, politie, ervaringsdeskundigen en andere betrokken organisaties samen. De werkprocessen staan beschreven in het Handboek Ernstige Woningvervuiling, met helderheid over termijnen, rollen en verantwoordelijkheden.

Link naar het handboek met informatie voor professionals over de aanpak>


Amsterdams Taalakkoord

De Amsterdamse woningcorporaties hebben het Amsterdamse Taalakkoord ondertekend en zetten zich concreet in voor een betere communicatie met huurders en medewerkers die laaggeletterd zijn. Het gaat in Amsterdam om vele duizenden mensen, die niet alleen moeite hebben met lezen, schrijven en/of spreken, maar ook met rekenen, administratieve, financiële en digitale vaardigheden.

De activiteiten die de woningcorporaties ondernemen om beter met hun huurders en eigen medewerkers te communiceren, zijn uiteenlopend en worden planmatig aangepakt. Denk aan bijeenkomsten ter bewustwording, aanpassing van websites, brieven aan huurders, inzet van niet-schriftelijke communicatie enzovoort.

Meer informatie onder deze link>

Deel deze pagina