Geen objecten gevonden

De gemeenteraadsverkiezingen 2022 - position paper en in gesprek over wonen

In aanloop naar de verkiezingen in maart 2022  hebben de Amsterdamse corporaties op  papier gezet wat zij kunnen doen voor het wonen in de stad en hoe ze willen samenwerken met de gemeente en andere partners. Ze gaan in gesprek met de kandidaten voor de nieuwe gemeenteraad en andere belangstellenden. Daarom organiseren ze o.a. samen met Pakhuis de Zwijger een reeks bijeenkomsten.  Er waren al bijeenkomsten over de betaalbaarheid van verduurzaming en de rol van corporaties bij het veerkrachtig(er) maken van buurten zoals de Banne in Noord en de Dapperbuurt. Terugkijken via deze pagina>

Waar staan de corporatiewoningen in de Metropoolregio Amsterdam

Op een digitale kaart is te zien waar de 400.000  sociale huurwoningen in de hele Metropoolregio Amsterdam staan.

Deze 'atlas' sociale woningbouw wordt elk jaar geactualiseerd. Je kunt inzoomen op je gemeente of buurt tot en met straatniveau. De kaart wordt gemaakt in samenwerking met de gemeente Amsterdam. 

Interview met Anne-Jo Visser, nieuwe directeur AFWC

Half augustus 2021 begon Anne-Jo Visser als directeur bij de AFWC.   Met Pakhuis de Zwijger sprak zij over de Nederlandse volkshuisvestingstraditie, haar passie voor stedelijke vernieuwing en de rol van de woning-corporaties bij het oplossen van de wooncrisis en het zorgen voor leefbare wijken waar mensen graag wonen.

Anne-Jo Visser is trots op op de brede traditie van volkshuisvesting in Amsterdam en in Nederland: "Wat Nederland zo uniek maakt is dat we een grote corporatiesector hebben, en geen wijken waar je niet durft te komen. "

Wijzigingen regels woonruimteverdeling in Amsterdam en regio

Amsterdam wil met andere regiogemeenten  de verdeling van sociale huurwoningen veranderen. Begin april hebben alle 15 gemeenteraden vrijwel unaniem het beleidsvoorstel Een sociale huurwoning zoeken verandert vastgesteld. Dat betekent dat naar verwachting eind 2022 nieuwe regels voor de woonruimteverdeling worden ingevoerd waarbij spoedzoekers meer kansen krijgen op een woning.

Jaarbericht AFWC 2021: Alle actuele informatie en cijfers

In juni 2021 verscheen ons Jaarbericht 2021 met daarin allerlei informatie en cijfers over de prestaties van de Amsterdamse corporaties in het afgelopen jaar. 

De sociale woningvoorraad bleef in 2020 nagenoeg stabiel. Er zijn 1.372 nieuwe sociale huurwoningen opgeleverd en ongeveer evenveel woningen werden gesloopt, geliberaliseerd of verkocht. In 2020 werden meer woningen in aanbouw genomen, in totaal 2.428. Ook groeide het aantal middenhuurwoningen met 452 en het aantal woningen met energielabel A, B of C nam toe naar 71%. Ook werden meer woningen verhuurd.

Samenwerkingsafspraken 2020 tot en met 2023

In december 2019 maakten de Amsterdamse woningcorporaties met de  Federatie van Amsterdamse Huurderskoepels en de wethouder Wonen veel nieuwe afspraken voor 2020 t/m 2023. Die gaan over een hele reeks van onderwerpen, zoals meer nieuwbouw, verduurzaming van bestaande woningen, voorrang voor bepaalde groepen bewoners en vele andere thema's . Elke periode van vier jaar worden deze afspraken opnieuw bijgesteld en vastgelegd.