Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Huurverhogingen in Amsterdam, hoe zit het precies?

Publicatiedatum: 13-04-2016

Wat is het standpunt van de Amsterdamse corporaties over de huurverhogingen dit jaar? We leggen het graag uit.

Minister bepaalt de ruimte voor het huurverhogingsbeleid

De minister heeft vastgesteld dat corporaties de huren per 1 juli 2016 mogen aanpassen en verhogen. Maximaal 2,1%  voor de lage inkomens, 2,6% voor de middeninkomens en 4,6% voor de hoge inkomens.

De Amsterdamse corporaties kiezen binnen die kaders voor gematigde huurverhoging voor de lage inkomens. De hogere inkomsten worden besteed aan aflossing van leningen, nieuwbouw, en renovatie.

Bericht van Stadgenoot

Bericht van Ymere

Bericht van De Key

Bericht van Eigen Haard 

Bericht van De Alliantie

Bericht van Rochdale 

De huursombenadering 

Via de maximale huursomstijging reguleert de overheid de totale stijging van de huren die de corporaties berekenen (de huursom). De huursom is de gemiddeld toegestane huurverhoging. Die mag dit jaar inflatie + 0,4 % zijn, en in 2017 inflatie + 1,0%.

Wat is in Amsterdam afgesproken m.b.t. aanbod woningen voor middeninkomens?

In Amsterdam hebben de gemeente, huurdersvereniging (HA) en woningcorporaties in de Samenwerkingsafspraken juni 2015 afgesproken, dat er door de corporaties ook woningen worden aangeboden voor de (lagere) middeninkomens om deze mensen voor de stad te behouden.

Daartoe zullen corporaties hun bestaande vrije sectorwoningen voor middeninkomens verhuren en ook sociale huurwoningen liberaliseren die gezien het aantal waarderingspunten (volgens het wettelijk bepaalde puntensysteem) daarvoor in aanmerking komen.

Liberalisatie van sociale huurwoningen kan alleen als een woning vrij komt voor nieuwe verhuur. Voor de periode 2015-2019 is per jaar een maximum afgesproken in Amsterdam van 1000 te liberaliseren woningen. De inkomsten van liberalisatie komen weer ten goede van de sociale huurwoningen, bijvoorbeeld voor onderhoud, renovatie en nieuwbouw.

Een groot deel van de vrijkomende vrije sector huurwoningen (65%) wordt verhuurd aan mensen met een middeninkomen tegen een huurprijs die voor hen betaalbaar is. Daarvan is afgesproken dat de huurprijs ligt tussen de 700 en de 950€ met een gemiddelde van € 850 (prijspeil 2015). Deze woningen worden met voorrang aangeboden aan huishoudens met een laag middeninkomen (tot € 43.786, prijspeil 2015).

Hierdoor bereiken de gemeente, Huurdersvereniging Amsterdam en corporaties hun doelstelling dat de woningcorporaties ook zorgen voor aanbod voor lage middeninkomens, waaraan in Amsterdam veel behoefte is.

Relatie met de huursombenadering

Bij het liberaliseren van woningen gaat de huur flink omhoog en dat draagt sterk bij aan de stijging van de huursom van een corporatie. Immers, vanaf 1 januari 2017, zo stelt de nieuwe wet voor, telt de huurstijging als gevolg van een liberalisatie ook mee in de totale huursom, wat tot dit moment niet het geval was.

Corporaties mogen echter de genoemde maximale huursom niet overstijgen en zullen daarom veel terughoudender worden met liberalisaties. Hierdoor komt in Amsterdam het woningaanbod voor de middeninkomens in de verdrukking.

Daarom pleit de AFWC er voor, dat de liberalisatie-inkomsten géén onderdeel uit maken van de huursomberekening. Daarover heeft de AFWC de leden van de Tweede Kamer eind februari gemaild.

Het verzoek van de AFWC was:

“Wij verzoeken uw Kamer er bij de Minister op aan te dringen in de regelgeving een clausule op te nemen dat liberalisaties niet in de huursom hoeven worden meegenomen in geval corporaties met gemeente en huurders overeen zijn gekomen dat een bepaald aantal liberalisaties noodzakelijk zijn voor het creëren van een betaalbaar aanbod voor middeninkomens. Deze regeling kan worden ingevuld naar analogie van de uitzondering voor de inkomsten vanuit de inkomensafhankelijke huurverhogingen, die immers ook buiten de huursom worden gehouden, indien er prestatieafspraken (zoals de Samenwerkingsafspraken in Amsterdam) zijn over de inzet van deze inkomsten.”

Deel deze pagina