Nieuwsbericht

Welkom Nieuws Sociale huurwoningen naar mensen die deze het hardst nodig hebben

Sociale huurwoningen naar mensen die deze het hardst nodig hebben

Leestijd: 3 min

Actief woningzoekenden en mensen met dringende woonbehoeften moeten meer kansen krijgen om een sociale huurwoning te vinden. Vijftien colleges van B&W in gemeenten in Amsterdam en de regio hebben hiertoe besloten. Ook de woningcorporaties zijn hier blij mee. De voorstellen worden nu voorgelegd aan de gemeenteraden die er de komende maanden een besluit over gaan nemen. De verwachting is dat de nieuwe woonruimteverdelingsregels dan in 2022 kunnen in gaan.

 

Actief zoeken en dringende situaties

Op dit moment worden sociale huurwoningen van corporaties toegewezen op basis van  inschrijfduur in WoningNet of aan iemand met een urgentieverklaring. Maarsociale huurwoningen zijn schaars en  de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning ligt in de hele regio boven de tien jaar. Urgenties worden alleen in zeer uitzonderlijke gevallen verleend. Daarom  is er nu een groep woningzoekenden die wel dringend een woning nodig heeft, maar daar geen kans op maakt.

In het nieuwe systeem kunnen mensen met een dringende huisvestingsvraag beter aan bod komen. Met een nieuw puntensysteem is de wachttijd (inschrijfduur) niet meer leidend, maar kunnen mensen ook situatiepunten en zoekpunten opbouwen. Door meer te zoeken kunnen ze extra punten opbouwen. Huishoudens in dringende omstandigheden kunnen daarnaast ook nog situatiepunten krijgen. Zoals gezinnen met kinderen die bij anderen inwonen, mensen die net een relatie hebben beëindigd en kinderen hebben of thuiswonende kinderen in een problematische situatie. Deze categorieën komen voort uit een groot onderzoek naar de mening van de bewoners in de regio over de woonruimteverdeling. Uiteindelijk bepaalt het totaal aantal punten of een woningzoekende de sociale huurwoning toegewezen krijgt.

Meer kansen voor jongeren in jongerencontract

Gemeenten krijgen binnen de nieuwe woonruimteverdeling ook de mogelijkheid om voor de periode van twee jaar een experiment te starten. Jongeren die wonen met een vijfjaren jongerencontract krijgen tien startpunten toegekend als ze na afloop van hun jongerencontract geen nieuwe woning kunnen vinden. Zo wordt voorkomen dat ze op straat komen te staan. Na twee jaar wordt gekeken of deze regeling voortgezet kan worden. Daarnaast moeten woningen duidelijker worden aangeboden, kunnen punten worden afgetrokken als iemand bij een bezichtiging niet komt opdagen, en kunnen mensen met urgentie direct naar een woning worden bemiddeld.

Vaststelling beleidsvoorstel door gemeenteraden

Alle vijftien gemeenten bereiden zich nu voor op bespreking en vaststelling in de gemeenteraad. Dat gebeurt in de komende twee maanden. Na akkoord van alle raden wordt het beleidsvoorstel door gemeenten verwerkt in de lokale huisvestingsverordeningen. De gewijzigde verordeningen worden naar verwachting medio 2021 vastgesteld in de raden. De verwachting is dat de nieuwe woonruimteverdeling dan medio 2022 in kan gaan.

Alle informatie over het voorstel is te vinden op www.socialehuurwoningzoeken.nl