Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Stijgende tevredenheid Amsterdammers over eigen buurt

Publicatiedatum: 16-02-2016

Gemiddeld geven Amsterdammers hun buurt een 7,5. Geen enkele buurt scoort lager dan een 6,1. Vooral in Oost, West en Zuidoost zijn de bewoners meer tevreden dan 10 jaar geleden. De woningcorporaties zijn tevreden met dit resultaat. Kern van hun aanpak voor de buurten is de basiskwaliteit van woningen te verbeteren en bewoners stimuleren zich in te zetten voor de eigen buurt. In bijvoorbeeld de Kolenkit werkt dat goed. In Geuzenveld en Slotermeer zijn bewoners minder positief over de toekomstige ontwikkeling van de buurt. Hier blijft intensieve inzet nodig. In alle gevallen werken de corporaties nauw samen met de stadsdelen en welzijnsorganisaties.

Corporaties investeerden de afgelopen jaren veel in stedelijke vernieuwing. Zij hebben de kwaliteit van woningen via sloop/nieuwbouw en renovaties flink verbeterd. Steeds vaker kiezen zij voor renovatie en worden wooncomplexen opgeknapt en verduurzaamd. Het betaalbaar houden van de woningen en de energielasten voor de lage inkomens is daarbij een primair doel.

In de Kolenkitbuurt in West geven bewoners hun buurt nu een 6,7 in plaats van een onvoldoende. Hun verwachtingen over de toekomst van de buurt zijn ook positief. Daar is Peter Visser, gebiedsontwikkelaar van woningcorporatie Eigen Haard blij mee:

“We werken iedere dag – met bewoners en partners - aan een prettiger Kolenkitbuurt. We bouwen hier 650 nieuwe woningen, het merendeel voor sociale verhuur maar een deel ook voor middeninkomens. Daarnaast bouwen we een nieuwe Bos- en Lommerschool en we ondersteunen sociale projecten. Die inspanningen zien we terug in de cijfers. De hogere waardering van de Kolenkitbuurt toont aan dat je met een lange adem, vertrouwen in de buurt  en een goede samenwerking met bewoners, ook van deze buurt een fijn stuk Amsterdam kunt maken. Een ongedeelde stad zoals wij dat voor ogen hebben. Daar gaan we graag mee door. “

 

Wat betreft leefbaarheid van de woning en woonomgeving blijven de corporaties zich inzetten voor het op peil houden van het basisbeheer, het stimuleren van zelfbeheer door bewoners en het ondersteunen van de meest kwetsbare mensen. Het basisbeheer loopt uiteen van schoonhouden van wooncomplexen, onderhoud van het groen zoals de binnentuinen, verwijderen van graffiti, cameratoezicht, inbraak- en brandpreventie en bestrijden van overlast.

Bestuurder Gerard Anderiesen van woningcorporatie Stadgenoot:

"Het is heel positief dat voor de derde opeenvolgende keer alle buurten in Amsterdam wat betreft hun leefbaarheid door hun bewoners als voldoende worden beoordeeld. In veel buurten is er sprake van een verdere verbetering. We hebben echter zorgen over de magere voldoende voor Geuzenveld-Slotermeer. In de afgelopen jaren is daar de stedelijke vernieuwing gestagneerd, waardoor onduidelijkheid over de toekomst is ontstaan. Gemeente, stadsdeel, corporaties, bewoners moeten met elkaar in gesprek om ook deze wijken een nieuw toekomstperspectief te geven." 

Via het ondersteunen en faciliteren van plannen van bewoners zelf, stimuleren de corporaties de mensen om iets te ondernemen voor de eigen buurt en mede-buurtbewoners. Voorbeelden zijn buurtkamers, naaiateliers en huiswerkscholen. Ook als de sfeer niet zo goed is en bewoners overlast ervaren van elkaar,  kunnen ze zelf bemiddeling inroepen van de mediators van BeterBuren (www.beterburen.nl) De corporaties zijn co-financiers van BeterBuren.

Corporaties leggen daarnaast het accent op de ondersteuning van de meer kwetsbare bewoners en proberen bijvoorbeeld problemen rond schulden zo vroeg mogelijk te signaleren en aan te pakken.

Al bij twee weken huurachterstand zoekt een medewerker van de corporatie contact met de huurder om te ontdekken wat er aan de hand is. Vaak hebben mensen meerdere problemen. Dankzij een gezamenlijke aanpak van corporaties, gemeente en maatschappelijke dienstverleners in het kader van Vroeg erop Af wordt getracht verdere opstapeling van problemen te voorkomen.

 

Bijlage: het tweejaarlijks onderzoek van gemeente Amsterdam en gezamenlijke woningcorporaties 

 

Voorbeelden van leefbaarheidsprojecten

Samen met andere partners maken de corporaties grotere leefbaarheidsprojecten in de buurten mogelijk.

Mooie voorbeelden zijn Vooruit (www.vooruitproject), waarbij studenten van VU en UvA, stadsdelen en corporaties (o.a. Eigen Haard, Rochdale)  samenwerken en de corporaties woningen beschikbaar stellen voor studenten in ruil voor maatschappelijke activiteiten in de buurt. Die activiteiten moeten voldoen aan de behoefte van de specifieke buurt en participatie van bewoners stimuleren.

Een ander voorbeeld is de Muziekstraat waar corporatie Stadgenoot in de Vogelbuurt in Amsterdam Noord een fietsenstalling verbouwde tot muziekstudio en een woning beschikbaar stelt aan een kwartiermaker.

Aan het Columbusplein gaf Rochdale een maatschappelijke bestemming aan bedrijfspanden na intensief overleg met bewoners, stadsdeel en welzijnsorganisaties, waardoor naaiatelier Smockwerk kon ontstaan. Kleermaaksters, textielontwerpers en -kunstenaars organiseren in en vanuit dit atelier buurtprojecten en workshops over textiel en kleding. Buurtbewoners worden aangemoedigd mee te doen en komen onderling meer in contact.  

In de Dobbebuurt in Nieuw West realiseerden de Alliantie en Rochdale samen met actieve buurtbewoners de Dobbekamer. In deze buurthuiskamer kunnen oud en jong terecht voor koffieochtenden, knutselmiddagen, huiswerkbegeleiding. “Niemand in de Dobbebuurt wordt daarbij vergeten.” Ook de studenten van Vooruit gebruiken de Dobbekamer. Een vergelijkbare project is van Ymere aan de Willem Augustijnstraat (Laan van Spartaan in Oud West) Hier stelt de corporatie een twee kamer appartement beschikbaar voor actieve buurtbewoners, kinderen, studenten van Vooruit, de wijkagent, collega’s van het stadsdeel en verschillende organisaties in de buurt die werken aan ‘schoon, heel, veilig en groen’.  

Dat de betrokkenheid van bewoners doorslaggevend is voor het succes van projecten, bewijst ook het project Boeninhuis waarbij woningcorporatie de Key de sleutels van een buurthuis in de wijk Venserpolder (Zuidoost) overdroeg aan  een groep betrokken buurtbewoners, zonder verdere voorwaarden. Op eigen kracht realiseerden de buurtbewoners een florerend buurthuis, dat o.a. door de zogeheten Cleanup kids wordt gebruikt als uitvalsbasis voor schoonmaakwerk in de buurt. Het Boeninhuis is ook een erkend leerwerkbedrijf en heeft een moestuin.

 

Deel deze pagina