Nieuwsbericht

Welkom Nieuws Verkoop corporatiewoningen zorgt voor betaalbaar aanbod op Amsterdamse koopmarkt

Verkoop corporatiewoningen zorgt voor betaalbaar aanbod op Amsterdamse koopmarkt

Leestijd: 4 min

Het aantal verkopen van corporatiewoningen is in het eerste halfjaar van 2015 met 1.152 woningen gelijk aan het eerste halfjaar van 2014. Het aantal corporatieverkopen kan daarmee in 2015 opnieuw boven de 2.000 uitkomen, maar wel lager dan in het topjaar 2014.

Vandaag maken de Makelaarsvereniging Amsterdam, de gemeentelijke belastingdienst en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties de cijfers bekend over de verkoop van woningen in Amsterdam. In de eerste drie kwartalen van 2015 zijn inmiddels al bijna 7.000 woningen verkocht. Een stijging van 17% vergeleken met de eerste drie kwartalen van 2014. De verwachting is dat in 2015 in totaal 10.800 woningen verkocht zullen worden in Amsterdam, terwijl dat er in 2014 9.261 waren. Nog nooit eerder zijn in Amsterdam zoveel woningen verkocht. 
Het aantal verkopen van corporatiewoningen is in het eerste halfjaar van 2015 met 1.152 woningen gelijk aan het eerste halfjaar van 2014. Het aantal corporatieverkopen kan daarmee in 2015 opnieuw boven de 2.000 uitkomen, maar is wel lager dan in het topjaar 2014 toen 2.682 corporatiewoningen werden verkocht. De prijzen van corporatiewoningen zijn gemiddeld circa € 75.000 lager dan het totale aanbod van koopwoningen en daarmee financieel bereikbaar voor mensen met een inkomen tot € 43.000.


De verwachting is dat het aantal koopwoningen van corporaties vanaf 2015 zal afvlakken vanwege de nieuwste samenwerkingsafspraken tussen huurders, gemeente en corporaties. Voor de periode juli 2015 tot en met 2019 is afgesproken dat er gemiddeld per jaar 2.000 woningen per jaar kunnen worden verkocht en minimaal 1.200 sociale huurwoningen nieuw worden gebouwd. Corporaties streven op termijn naar een dynamisch evenwicht in de sociale huurvoorraad, waarbij de toevoeging door nieuwbouw enerzijds ruwweg gelijk is aan de afname door verkoop, liberalisatie en sloop anderzijds.


De transactieprijzen van corporatiewoningen liggen aanzienlijk onder het gemiddelde van de koopmarkt als geheel. De mediane verkoopprijs van een corporatiewoning was in de eerste helft van 2015  € 174.000, terwijl de mediane verkoopprijs van alle koopwoningen € 250.000 bedroeg. Negenenzeventig procent van de corporatieverkopen heeft een prijs beneden € 200.000 en is bereikbaar voor huishoudens met een belastbaar inkomen tot € 43.000. 


De verkoop van corporatiewoningen zorgt daarmee voor een segment op de Amsterdamse woningmarkt dat relatief aantrekkelijk is geprijsd. Verkoop van huurwoningen levert zodoende een belangrijke bijdrage aan het bedienen van de middeninkomens (tot anderhalf keer modaal) in de stad. Voor jongeren en starters kan een huis kopen een aantrekkelijke optie zijn. Corporaties hanteren ook startersrenteregelingen om de toegankelijkheid van koopwoningen voor starters te vergroten en geven huurders vaak een korting als ze hun huurwoning kopen. 


Met verkoop dragen corporaties bij aan een divers woningaanbod conform de doelstellingen van de gezamenlijke afspraken Bouwen aan de Stad II (2011-2014). Corporaties verkopen vooral in buurten waar relatief veel sociale huurwoningen staan. Ook bevordert verkoop de uitstroom van mensen met een stijgend inkomen uit sociale huurwoningen. 
De opbrengsten van de verkoop worden door de corporaties besteed aan stedelijke vernieuwingsprojecten, ingrijpende renovaties (o.a. verduurzamen woningen) en aan de bouw van nieuwe sociale huurwoningen. In 2014 leverden zij circa 1.100 sociale huurwoningen op in de nieuwbouw. 


West en Noord op kop in eerste helft 2015

Sinds 1998 zijn in totaal bijna 25.000 corporatiewoningen verkocht. Het stadsdeel West is sinds 2010 koploper voor wat betreft het aantal transacties. Dat geldt ook voor de eerste helft van 2015 (258 verkopen), gevolgd door Noord (228) en Zuid (176). Kijken we naar de buurten, dan verkochten de corporaties in de eerste helft van 2015 de meeste woningen in Buikslotermeer (Noord), gevolgd door Landlust (West) en de Oostelijke Eilanden. De figuur geeft een beeld van de top 12 van buurten waar corporaties woningen verkochten in de eerste helft van 2015. Al deze buurten worden gekenmerkt door een hoog aandeel sociale huurwoningen.

Het complete persbericht van de Makelaarsvereniging Amsterdam, de eenheid Belastingen van de gemeente Amsterdam en de AFWC is in te zien via deze link. 

Het rapport is te downloaden via www.woonamsterdam.info