Onderzoek Huurders in de Regio Amsterdam

De Amsterdamse corporaties doen sinds 2020 tweejaarlijks gezamenlijk bewonersonderzoek onder hun huurders in de regio Amsterdam. Onder de noemer Huurders in de Regio Amsterdam (HIRA) worden huurders van zelfstandige woningen benaderd om mee te doen aan een uitgebreide enquête.

Dashboard

In 2022 hebben bijna 62.000 huurders de HIRA-enquête ingevuld, waarvan ruim 38.000 uit Amsterdam, waardoor analyses tot op buurtniveau mogelijk zijn. De belangrijkste resultaten zijn te vinden in het HIRA-dashboard, dat te vinden is via deze link:

Link naar HIRA-dashboard

Achtergrond

De woningcorporaties in Amsterdam streven ernaar dat hun huurders prettig kunnen wonen in hun woning en buurt. Om de tevredenheid van huurders te peilen voeren de corporaties regelmatig bewonersonderzoeken uit. In 2020 hebben de zes grote Amsterdamse corporaties besloten hun krachten te bundelen en voor het eerst een gezamenlijk onderzoek onder al hun huurders uitgevoerd. Het gaat om: de Alliantie, Lieven de Key, Eigen Haard, Rochdale, Stadgenoot en Ymere. Samen met de AFWC vormen zij het Datalab Amsterdamse Corporaties.

Methode

Het onderzoek is uitgevoerd via digitale enquêtes, verstuurd per email. De vragenlijst was beschikbaar het in Nederland, Engels, Turks en Arabisch. Om voldoende respons te bereiken, zijn in sommige buurten ook respondenten telefonisch benaderd. De enquêteresultaten zijn (vooraf) verrijkt met woninggegevens uit de Databank woningvoorraad corporaties van de AFWC.

Deelname

In 2020 hebben 49.347 huurders (respons: 32%) en 2022: 61.740 huurders (respons: 33%). Hierdoor zijn vergelijkbare en betrouwbare cijfers beschikbaar over corporatiehuurders in heel Amsterdam, van stad tot buurt. Daarnaast zijn ook huurders van de Amsterdamse corporaties in de rest van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in het onderzoek meegenomen, vandaar de naam: Huurders in de regio Amsterdam (HIRA).

In 2022 is voor het eerst een weegfactor ontwikkeld om de steekproef te kunnen ophogen naar absolute aantallen. In het dashboard is de weegfactor alleen gebruikt voor de gegevens over de achtergrondkenmerken van huurders. De andere uitkomsten zijn ongewogen om de uitkomsten van 2020 en 2022 te kunnen vergelijken.