Welkom Nieuws Amsterdam maakt inhaalslag met huisvesting voor kwetsbare groepen

Amsterdam maakt inhaalslag met huisvesting voor kwetsbare groepen

Leestijd: 3 min

In 2018 kreeg 78% van de kwetsbare Amsterdammers met een urgente woonvraag, binnen drie maanden een woning van een woningcorporatie. Sinds begin 2016 zijn 4.645 statushouders gehuisvest. De achterstand bij de huisvesting van statushouders is gedaald van 912 (begin 2016) naar 506. In 2018 leverden de corporaties 500 woningen om mensen versneld te laten uitstromen uit maatschappelijke opvang naar woonruimte met begeleiding in de wijk.

Dit zijn de resultaten van het programma Huisvesting Kwetsbare Groepen, een samenwerking tussen de gemeente, de Amsterdamse woningcorporaties en zorgaanbieders zoals HvO Querido, Leger des Heils, Cordaan, de Regenbooggroep, de Blijfgroep en nog veel meer partijen. De effectieve samenwerking tussen de betrokken partijen werpt zijn vruchten af en het programma wordt dan ook verlengd tot 2022.

Wethouder Laurens Ivens (Wonen): “Ik ben blij met de goede resultaten die we de afgelopen jaren samen met woningcorporaties en zorgaanbieders hebben neergezet. Maar we zijn er nog niet. De komende jaren willen we deze lijn doorzetten en gaan we extra inzetten op preventie. Zo willen we voorkomen dat huisvestingsproblemen leiden tot ernstigere problemen en bijbehorende zorgvraag.”

Ook Egbert de Vries, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties is content met de resultaten. “De komende jaren willen we aandacht voor alle kwetsbare huurders. Ook mensen die al langer bij ons huren kunnen kwetsbaar worden en problemen met gezondheid, werk en/of schulden krijgen. We willen aandacht voor al onze huurders en hun welzijn en proberen samen met zorgpartners en de gemeente te voorkomen dat problemen zich opstapelen.”

De meeste Amsterdammers hebben hun leven op orde. Maar dat geldt niet voor iedereen. Een deel van de inwoners heeft problemen met financiën, werk, lichamelijke of geestelijke gezondheid en huiselijke relaties. Daarbij is vaak ook sprake van een urgent huisvestingsprobleem. Sinds 2016 werken woningcorporaties, zorgaanbieders en gemeente Amsterdam aan het Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen. Doel van het programma is te zorgen voor passende woonomstandigheden voor deze mensen.

Het college van B en W besluit dit programma door te zetten, mede vanwege de noodzaak ook de preventieve aanpak te versterken. Het doel is passende woonoplossingen voor kwetsbare mensen te bewerkstelligen. Deze groepen kampen vaak met complexe problemen en ondersteuning voor deze mensen is alleen effectief als ook de woonsituatie wordt betrokken.

Programmaplan Huisvesting Kwetsbare Groepen 2019 - 2022

In het nieuwe programmaplan Huisvesting Kwetsbare Groepen 2019-2022 ligt de focus op preventie van dakloosheid en ondersteuning. Hierbij kun je denken aan mensen van wie de schulden niet volledig in beeld zijn, maar die wel dakloos dreigen te worden of zijn. Daarnaast heeft het creëren van voldoende passende woonplekken prioriteit. Tot en met 2019 geldt de afspraak tussen gemeente en woningcorporaties dat 30% van de vrijkomende sociale huurwoningen beschikbaar worden gesteld voor kwetsbare groepen, die om uiteenlopende redenen dringend een woning nodig hebben, met een minimum van 1.500 woningen per jaar.