Welkom Nieuws Een sociale huurwoning zoeken verandert in Amsterdam en regiogemeenten

Een sociale huurwoning zoeken verandert in Amsterdam en regiogemeenten

Leestijd: 4 min

 

De woonruimteverdeling voor sociale huurwoningen in vijftien gemeenten in de regio’s Amsterdam, Amstelland-Meerlanden en Zaanstreek-Waterland gaat veranderen. De verandering is nodig om huishoudens met een dringende verhuiswens meer kans op een woning te geven.

Het voorstel houdt beter rekening met de woningzoekende die hard een woning nodig heeft, maar niet in aanmerking komt voor een urgentie. Het voorstel voor een nieuwe verdeling is gisteren door de vijftien colleges van B&W vrijgegeven. Er wordt een puntensysteem geïntroduceerd waarbij naast inschrijftijd ook actief zoeken en specifieke omstandigheden een rol gaan spelen. Daarmee willen de gezamenlijke gemeenten en woningcorporaties recht doen aan woningzoekenden die een extra steun in de rug nodig hebben. Vanaf dinsdag 2 juni 2020 kunnen alle inwoners een reactie geven op het voorstel.

Wethouder Laurens Ivens (Amsterdam, voorzitter van het bestuurlijk overleg van de regio) is tevreden met dit resultaat: “Het is mooi dat we met 15 gemeenten en 14 corporaties tot een andere verdeling van de sociale huurwoningen zijn gekomen en dat alle inwoners hebben kunnen meedenken over de groepen mensen die voorrang zouden moeten krijgen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de sociale huurwoningen vaker terecht komen bij de mensen die de woning het hardst nodig hebben.”

Ook de woningcorporaties zijn positief over het voorstel. Egbert de Vries spreekt namens hen: "De verandering betekent dat we mensen die echt dringend een woning nodig hebben, meer kans kunnen bieden op een sociale huurwoning. Actief zoeken gaat punten opleveren en dat doe je natuurlijk als je klem zit. Het is verheugend dat we met zoveel partijen - 15 gemeenten, 14 corporaties - samen dit resultaat hebben bereikt en dat rekening is gehouden met de wensen van inwoners."

Wacht-, zoek- en situatiepunten

Het nieuwe systeem werkt met punten. De huidige inschrijftijd wordt omgezet naar wachtpunten. Wachtpunten blijven altijd behouden, tot het moment dat een nieuwe huurwoning gevonden is.

Nieuw zijn straks de zoekpunten en situatiepunten. De bedoeling van zoekpunten is om mensen die actief zoeken, meer kans te geven. Daarmee hebben ze zelf meer invloed op het verkrijgen van een woning. Situatiepunten bouwt iemand alleen op als diegene specifieke dringende omstandigheden heeft.

Inwoners zijn uitgebreid betrokken via een regionale enquête, lokale discussieavonden en focusbijeenkomsten. 23.000 mensen hebben in 2019 de enquête ingevuld. Aan de bewoners is onder meer gevraagd welke woningzoekenden voorrang moeten krijgen. De drie meest genoemde omstandigheden zijn 1 op 1 overgenomen in het voorstel. De drie situaties zijn: relatiebreuk met kinderen, inwonende gezinnen en problematisch thuiswonende jongeren.

Iedereen die ingeschreven staat op WoningNet of Woonmatch bouwt straks punten op met inschrijftijd, zoekduur en omstandigheden. Dit puntenaantal is bepalend voor de woningtoewijziging. Degene met het hoogste aantal punten krijgt de woning.

  1. Wachtpunten (inschrijftijd): per jaar wordt één wachtpunt opgebouwd. Wachtpunten zijn de basis en lopen altijd door.
  2. Zoekpunten: per maand wordt één punt opgebouwd met een maximum van dertig punten.
  3. Situatiepunten: per maand wordt één punt opgebouwd met een maximum van twaalf punten.

Voor wie niet actief zoekt nemen de zoekpunten ook weer af. Dat gaat in hetzelfde tempo als opbouwen: één punt per maand.

Het systeem met urgentie blijft bestaan. Aan urgentie zijn echter strikte regels verbonden. Als woningzoekenden snel een woning nodig hebben, maar te weinig inschrijftijd en niet in aanmerking komen voor een urgentie, komen ze in de knel in het huidige systeem. De toetsing op inkomen en gezinsgrootte verandert ook niet. En sommige doelgroepen blijven voorrang houden, zoals ouderen, grote gezinnen en voorrang voor eigen inwoners van een gemeente.

Inspraak

Van 2 juni tot en met 28 juli 2020 kunnen inwoners in hun eigen gemeente een reactie geven op het voorstel. Eind 2020 wordt door de vijftien gemeenteraden een besluit genomen over het voorstel.

Alle informatie over het voorstel is te vinden op www.socialehuurwoningzoeken.nl.