Welkom Nieuws Meer mensen in een sociale huurwoning in Amsterdam

Meer mensen in een sociale huurwoning in Amsterdam

Leestijd: 5 min

Vandaag verschijnt het nieuwe Jaarbericht 2019 van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Met elkaar willen de negen woningcorporaties er in de komende jaren voor zorgen dat meer mensen in Amsterdam in een sociale huurwoning kunnen wonen.

Stad toegankelijk houden voor lage inkomens en jongeren/starters

De corporaties zien een toenemende tweedeling in de hoofdstad. De groep mensen met een hoge opleiding en een goed inkomen groeit. Maar dat geldt ook voor de groep mensen die structureel een laag inkomen houdt. De woningcorporaties willen een belangrijke rol vervullen bij het toegankelijk houden van de stad voor deze groep, én voor starters op de woningmarkt én voor studenten.

De negen woningcorporaties in Amsterdam hebben per 1 januari 2019 samen 184.483 woningen in hun bezit, waarvan 165.568 zelfstandige sociale huurwoningen. Dat is ongeveer 40% van het totaal aantal woningen in Amsterdam. Het gezamenlijk doel is dat de voorraad corporatiewoningen weer groter wordt en de woningen passend bewoond worden.

De corporaties maken weer vaart met nieuwbouw en sloegen in 2018 de eerste paal voor 2.809 woningen tegen 2.216 in 2017. Daarvan zijn er 2.146 reguliere sociale huurwoningen, waarvan 681 in tijdelijke projecten (veelal voor jongeren).

In 2018 daalde de gemiddelde inschrijfduur bij Woning Net bij aanvaarden van een sociale huurwoning in Amsterdam licht: van 15,0 in 2017 naar 13,8 jaar in 2018. Voor alléén starters nam de inschrijfduur licht af van 10,8 in 2017 naar 10,5 jaar in 2018. Ook reageerden gemiddeld minder mensen op een woning: 342 in 2018 tegenover 474 in 2017. Wel is het in Amsterdam bij bezichtiging nog steeds pas de 8e kandidaat die een woning accepteert.

Veel woningen in de hoofdstad worden niet passend bewoond. Via  projecten als van groot naar beter, van hoog naar laag, een woningruil-app en heel recent een experiment met ‘big data’ worden mensen actief geholpen bij het vinden van beter bij het huishouden en levensfase passende woningen. Uiteindelijk doel van dit alles is om meer mensen een passende woning te kunnen bieden.

Gemengde wijken

Om het aandeel sociale huur in stand te houden verkopen de corporaties veel minder woningen, en alleen in de wijken waar al veel corporatiewoningen staan. In 2018 waren dat nog 775 sociale huurwoningen tegenover bijna 2.700 in 2014. Doel is diversiteit van inwoners in alle wijken, zowel in de bestaande ‘corporatiewijken’, als in nieuwe wijken waar de corporaties graag nieuwe sociale huur willen bouwen. Het geld voor nieuwbouw komt grotendeels uit verkoop van sociale huur in de bestaande wijken. Zo worden de oude én de nieuwe wijken gemengder vanwege een breed woningaanbod.

Samen werken aan leefbaarheid

Steeds meer zijn de corporaties weer betrokken bij de leefbaarheid in de wijken. Vooral in de stadsdelen Nieuw-West, Noord en Zuidoost waar veel corporatiewoningen staan en ze de afgelopen jaren minder konden investeren. Het tij is gekeerd. Tien jaar later dan gedacht gaan bijvoorbeeld in Slotermeer de noodzakelijke vernieuwingen nu echt van start. En daarbij gaat het niet alleen om nieuwbouw en renovatie, maar is er ook aandacht voor sociaal-economische steun voor veel bewoners. In het Jaarbericht van de AFWC een reportage over Slotermeer. Corporaties ontwikkelen daar samen met partners zoals VoorUit Project, Cascoland en Frascati theater allerhande projecten met als doel de ontwikkeling van mensen en ontmoeting in de buurt te stimuleren.

Aandacht voor welzijn van álle huurders

In 2018 wezen de corporaties volgens afspraak met de gemeente Amsterdam circa 30 %, 2389 woningen, toe aan mensen die uitstromen uit maatschappelijke opvang, voormalig daklozen en statushouders. Al die mensen krijgen goede begeleiding bij het (weer) zelfstandig wonen in de wijk, volgens afspraken van het programma Huisvesting Kwetsbare groepen. Dit krijgt de komende jaren een bredere insteek met meer aandacht voor álle huurders in een kwetsbare situatie. Iedereen kan immers kwetsbaar worden en problemen met gezondheid, werk en/of schulden krijgen. Door goede signalering en snelle zorgverlening willen de corporaties voorkomen dat de problemen bij huurders zich opstapelen. De corporaties werken ook al jaren aan het verminderen van problemen bij huurschuld. Via het programma Vroeg eropaf kunnen huurders tijdig hulp krijgen bij huurschuld en blijft het aantal ontruimingen als gevolg van huurschuld, nu stabiel laag. In 2018 waren dat er 106, in 2016 nog twee keer zo veel.

Verduurzaming woningen

In 2018 ging veel geld en tijd van de corporaties naar hoogwaardige duurzame renovaties van woningen. Ze renoveerden maar liefst 2261 woningen op hoog niveau, voor minimaal 25.000 euro per woning. Bijna al die woningen werden ook daarna weer sociaal verhuurd. Over de afgelopen vier jaar hebben de corporaties vier keer zoveel woningen duurzaam gerenoveerd als in 2015 afgesproken met de gemeente. Van alle corporatiewoningen in Amsterdam heeft 34 % nu minimaal label B en 61 % minimaal label C.  Dat betekent dat die woningen beter geïsoleerd zijn, minder energie verbruiken en comfortabeler zijn. De corporaties overleggen ook intensief met de gemeente en energiepartijen over het vinden van alternatieven voor aardgas. Daarbij staat voorop dat de huurders niet meer hoeven te betalen voor hun energie. Alle opties staan open, per wijk wordt in overleg met bewoners een keuze gemaakt voor het beste alternatief.

Nieuwe meerjaren-afspraken

Na de zomer starten de corporaties het gesprek met de gemeente Amsterdam en de Federatie van Amsterdamse Huurderskoepels over nieuwe afspraken over de prestaties van de corporaties in de periode 2020 tot en met 2023.

Link naar het Jaarbericht 2019 >