Welkom Nieuws Reactie Amsterdamse woningcorporaties op coalitieakkoord

Reactie Amsterdamse woningcorporaties op coalitieakkoord

Leestijd: 4 min

Vandaag verscheen het Amsterdams coalitieakkoord ‘een nieuwe lente, een nieuw geluid’ tussen GroenLinks, D66, PvdA en SP. Hieronder de eerste reactie van de gezamenlijke Amsterdamse corporaties, verenigd in de AFWC. Wij vinden het akkoord inspirerend en wij zien tal van aanknopingspunten voor een goede samenwerking met de gemeente de komende vier jaar. De vooruitziende blik naar Amsterdam 750 in 2025 spreekt ons aan.

In de verkiezingscampagne was de situatie op de Amsterdamse woningmarkt een belangrijk thema. In het akkoord zien we deze aandacht nadrukkelijk terug. We delen de inzet om de nieuwbouw van woningen te versnellen. De ambitie van het stadsbestuur is om de jaarlijkse productie op te hogen naar 7.500 woningen en daarbinnen 2.500 sociale corporatiewoningen te realiseren.

Het is verheugend dat het nieuwe college oog heeft voor de regio en zich aansluit bij de regionale woningmarkt en de opgave die we samen hebben. Tevens spreekt men uit dat er, samen met de regio, 10.500 nieuwe studentenwoningen moeten komen. Corporaties willen graag deze  bijdrage gaan leveren, maar voor de uiteindelijke realisatie en de noodzakelijke tempoversnelling is de samenwerking met  de gemeente cruciaal.  

Dit college heeft terecht een hoge ambitie op het gebied van duurzaamheid. De projecten om wijken aardgasvrij te maken, waartoe wij al met elkaar samenwerken, gaan versneld door en ook de ambitie op alternatieve energiebronnen ligt hoog. We zijn blij met de aandacht voor open warmtenetten die worden gevoed door duurzame bronnen.  Het nieuwe stadsbestuur ziet terecht in dat soms de eigen regels belemmerend werken en dat het vóór alles noodzakelijk is om draagvlak te verwerven voor de energietransitie onder de inwoners van de stad. Het bestuur vindt ons hierbij aan zijn zijde.

Wij werken al jaren nauw samen met de gemeente en zorgpartners in het sociale domein. Met dit programakkoord krijgt deze samenwerking een impuls. De extra middelen voor armoede, de prioriteit voor schuldaanpak en het geld voor leefbaarheid in de wijken zijn zeer welkom. We zien uit naar de verdere samenwerking bij de opvang van statushouders, in de ontwikkelbuurten, in de vroeg- eropaf aanpak ter voorkoming van oplopende schulden, de aanpak van woonfraude en criminaliteit, in de seniorenhuisvesting en bij de maatschappelijke opvang en voor zwerfjongeren. We hopen dat er voldoende middelen zijn voor het programma huisvesting kwetsbare groepen en het programma seniorenhuisvesting en onderstrepen het streven om kwetsbare mensen op een goede manier zelfstandig te helpen wonen in de verschillende buurten.

We zijn verheugd om te zien, dat het nieuwe college inzet op innovatieve maatregelen om de bestaande woningvoorraad beter te benutten en doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Daarbij gaat het over verkennen van mogelijkheden om te komen tot een rechtvaardiger toewijzingssystematiek voor sociale huur en hoe de hoogte van de huur en het woningtype dat men bewoont kan veranderen met de inkomens- en gezinssituatie.   Wij zijn al gestart met het denken hierover en ervaren dat de gemeente Amsterdam, en overigens ook andere gemeenten in de regio, hierin met ons nauw willen samenwerken. Daarnaast is het goed dat weer opnieuw naar woningdelen wordt gekeken, want zoals het nu gaat, werkt het niet.

De paragraaf over betaalbaar wonen is gedetailleerd uitgewerkt, en we zien met interesse uit naar de vertaling naar een Woonvisie die de basis zal zijn voor een nieuwe ronde van prestatieafspraken. Dat geldt ook voor de ambitie op het gebied van middenhuur. Wij begrijpen dat dit voor een goed functionerende woningmarkt nodig is en dragen daaraan binnen onze mogelijkheden graag bij. Wij omarmen het principe van doorstromen van sociale huur naar middenhuur voor die huishoudens die iets meer kunnen betalen.

Een belangrijk aandachtspunt wordt het betalen van alle wensen uit het akkoord. Als de woningcorporaties flink moeten inzetten op nieuwbouw, onderhoud, verduurzaming en leefbaarheid zijn de huidige middelen daarvoor zeker niet toereikend, al helemaal niet als we nog minder woningen zouden gaan verkopen. Om naast investeringen in nieuwbouw en verduurzaming te blijven werken aan betaalbare huurprijzen zijn deze inkomsten wel nodig. Daarbij gaat het niet zozeer om het ontbreken van een leenfaciliteit, omdat veel corporaties voldoende mogelijkheid hebben te lenen, maar bij veel andere corporaties gaat het om het gebrek aan een voldoende kasstroom. Ons uitgangspunt is dat wij onze woningen ook betaalbaar willen blijven verhuren. Over dit onderwerp zullen wij daarom het gesprek met het nieuwe college graag gaan voeren, teneinde er samen voor te zorgen dat de doelen haalbaar worden. Dit klemt des te meer door de aanhoudende extra belastingen voor de corporaties door het rijksbeleid.